Khảo sát CDCI năm 2023 của Cục Hải Quan tỉnh Quảng Ninh được tiến hành theo định kỳ hàng năm. Với tinh thần liên tục đổi mới, cải cách "Thực chất - Hiệu quả - Lan tỏa niềm tin", chúng tôi rất mong nhận được sự tham gia khảo sát và đóng góp ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cải thiện chất lượng quản lý, điều hành. Xin trân trọng cảm ơn sự tham gia đóng góp ý kiến của các doanh nghiệp trong quá trình khảo sát!

HỒ SƠ TỔNG QUAN THEO NĂM
  • |
Cảm nhận về môi trường kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực hộ kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực doanh nghiệp/ HTX
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : 'DDCI'}} {{Tinh_ID == '22HQ' ?"":"Địa phương "}}
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : DDCI}} Sở, Ban, Ngành