Tài liệu & Báo cáo

Tài liệu & Báo cáo

Sort results by: Title | Date | Document type
Display by:

No. Document title Date Document type
1 Báo cáo CDCI Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh năm 2023 27/12/2023 Báo cáo
2 Báo cáo CDCI Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh năm 2022 16/12/2022 Báo cáo
3 Phiếu khảo sát CDCI Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh năm 2022 25/08/2022 Tài liệu Tham khảo
4 Hướng dẫn khảo sát CDCI 2022 25/08/2022 Tài liệu Tham khảo
5 Thư ngỏ khảo sát CDCI Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh năm 2022 25/08/2022 Tài liệu Tham khảo
6 Phiếu Khảo sát Chỉ số Năng lực Cạnh tranh và Chất lượng Quản lý, Điều hành cấp cơ sở Hải quan Quảng Ninh (CDCI) 2021 03/06/2021 Tài liệu Tham khảo
7 Hướng dẫn Thực hiện Khảo sát Trực tuyến CDCI Hải Quan Quảng Ninh 2021 02/06/2021 Tài liệu Tham khảo
8 Thư ngỏ của Cục Hải quan Tỉnh Quảng Ninh mời Tham gia Khảo sát CDCI 2021 01/06/2021 Tài liệu Tham khảo